English spellings/Catalogs/V

From Citizendium
Jump to navigation Jump to search
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Use in English
Alphabetical word list
Retroalphabetical list  
Common misspellings  


This page lists pronunciations of English words that begin with V. To see a different letter navigate with the table above. The apostrophe is treated as the last letter of the alphabet, after Z.

For a pronunciation key, click on the blue "Catalogs" link below the article title.[e]


V = Vêe person

v. = vërsus

váccine *váxín, cf. tóxin

vácûous *vákyûwəss

vácûum *váckyûme

vâgue *vâig

*vâil, see vèil

vâin proud, in vain = vâne weather = vèin blood

Valdêz

vâle valley

vàlè farewell

válèt *vállây

valìse AmE *valêece, BrE valêez

Valparaìso

válue

válve

Vancoûver

ván Gogh AmE = ván gô, BrE *ván Góff = ván + Góugh

Vanuàtu

vápid

vâper e-cigarette = BrE vâpour = AmE vâpor gas

vâporise, vâporize, cf. eváporate

vâpour BrE, AmE vâpor = vâper person

vãry cf. véry: in the latter, é not followed by schwa

vàse BrE *vàz, AmE *vâyss, rhyming with bâse

vással slave = Vássall person, cf. véssel, minimal pair

Våughan = Våughn *Våwn

Vauxhall *Vóxåll

vêer

végetable *véjtəbəl

vegetâtion

vêhement: -he- as schwa: *vìəmənt

vêhicle: -hi- as schwa: *vìəcle

vèil face = vâle valley

vèin blood = vâin proud = vâne weather

vénerable

venêreal

Venêtian -êeshən

Venezuèla *Venezwâyla

véngeance *vénjance, cf. vindíctive

Véníce *Vénnis, rhyming with ténnis

vénison - i can be silent; s can sound like 'z'

vénûe rhymes with ménu

Vênus = vênous vein

verácity truth = vorácity hunger

verbâtim

verbôse

verbôten

vërge, cf. vïrgin

vermílion -l-, cf. míllion

vernácular

Vérsaîlles *Vãir-sŷe

vërsion BrE -sh-, AmE -zh-

vërsus against *vërssəss ≈ vërses verse *vërsíz

véry *vérry, cf. vãry, longer sound

vét

véterinary *vétinary

véx

vîa, vìa

vicãrious

vîce-président BrE, no hyphen in AmE

vichyssoise *víshy-swàz

vícious *víshus, cf víscous

Víckers = vícars

víctual *víttle

Viénna Vì-

Viennêse Vìə-

Vietnām Vìət-, one word, formerly two

vieŵ rendundant i: *vyû, *veŵ, cf. feŵ, etc.

vieŵpoint one word

vígilant víj-

vigilántê víj-

vígorous

vígour BrE; AmE vígor, BrE rhyming with fígure

vîle nasty = Weîll Kurt

vilificâtion, vílify from vîle, one l

víllage -íj

víllain -an

vindaloô

vindíctive cf. véngeance

vîne

vínegar

víneyard

vînyl *vînəl, rhyming and making a minimal pair with fînal

vîol

viôla music

vîola plant = Vîola person

vîolate

vîolent

vîolet

violín (-)

Vïrgo

vïrtue good = Vërtue person

virtuôso

vïrtuous

vis-a-vìs, or with French accent vis-à-vis *vizavêe

vìsa

vísceral *vísseral

víscous -sk-, cf. vícious -sh-

vîse grip: American alternative spelling of vîce in this sense only

vísible

vísion *vízhən

vítamin BrE; AmE vîtamin

Vívian = Vývyan = Vívien = Vývien = Vívienne

Vládimìr ('Vladìmir' in Russian)

vódka

Vólkswagen can be German-style *Fôlksvàgen, or somewhere in between

vólley

vôlt

vôlte-fáce

voluntêer

vuvuzéla

*vŷnil vînyl