English spellings/Catalogs/Retro T

From Citizendium
Jump to navigation Jump to search
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Use in English
Alphabetical word list
Retroalphabetical list  
Common misspellings  


This page lists pronunciations of English words that end in T. The list is in retroalphabetical order, that is, alphabetically beginning with the final letter of the word (in this case T) and continuing backwards through it.

The apostrophe is treated as the last letter of the alphabet, after Z. Click on the blue "Catalogs" link below the article title for a pronunciation key.[e]


át

cát

êat

bêat

hêat

chêat

whêat

plêat

nêat

ash grâte = big greât

thréat

trêat

cávêát

swéat

éxêát

fát

chát

voiced th: thát

slát

Nát = gnát

bôat

côat

flôat

glôat

cúmqùat = kúmqùat

môat

cf. Croâtian: Crôát

grôat

thrôat

*dét débt

*dòut dòubt

áct

reáct

noun ímpact

verb impáct

cómpact

cátaráct

noun cóntract

verb contráct

prêféct

change afféct

emotion áffect

result í- efféct

inféct

adjective përfect

verb perféct

ábject

thing óbject

disagree objéct

matter súbject

cruel subjéct

ejéct

verb rejéct

noun rêjéct

seléct

colléct

connéct

áspect

respéct

corréct

réz- resurréct

protéct

person áddict

verb addíct

êdict

éxtradîte, cf. *indîte indîct

vërdict

person cónvict

verb convíct

múlct

-xí- succínct

prêcinct

distínct

ínstinct

mostly pronounced -ít (-ət in Australasian English), but some have French -ây; also -tét: -et

bét

BrE Hërbert rhymes with shërbet

débt *dét

cadét

attain fêat = foot fêet

grêet

twêet

homographs: *búffít hit búffet and *bùffây food bùffèt

gét

-jít, -jət -dget

fídget

mídget

Brídget

wídget

búdget

tàrget

forgét

-shây cáchèt

*rícoshây rícochet

*crôshây crôchet

rátchet

crótchet

jácket

sport rácquet = rácket

thícket

pícket

crícket

wícket

dócket

lócket

pócket

rócket

sprócket

sócket

búcket

màrket

mostly -lít, cf. -létte; these words are -lət in Australasian English: -let

*shállây chálèt

píglet

pámphlet

boòklet

*bállây bállèt

mállet

ẁallet

bíllet

bùllet

múllet

tríplet

AmE all stressed on medial û: -ûplet; BrE medial u as schwa: qùadruplet, quíntuplet, séxtuplet, séptuplet, óctuplet

stàrlet

cútlet

òutlét

Thánet

Jánet

plánet

gánnet

córonet

cŏrnet

bürnet

límpet

-rây bérèt

intërpret

túrret

sét

tŷpesét

Sòmersét

Dŏrset

octét

mô- motét

kwor- quartét

*dyoô-ét duét

*mínyoo-ét minuét

*soôit sûet

all meanings rácket = sport only rácquet

bánquet

-kây crôquèt

-kây sóbriquèt

BrE *pàhkây, AmE *parkây pàrquèt

*boô-kây bouquèt

àft

dàft

dràft

déft

héft

léft

cléft

beréft

míffed rhymes with ríft

dríft

shríft

lóft

*yót yacht

gh silent unless stated otherwise: -ght

èight

cf. hîgh: heîght

frèight

cf. wèigh: wèight

fîght

lîght

delîght

cf. flŷ: flîght

plîght

cf. sleîght-of-hánd: little slîght

cf. mây: mîght

dark nîght = chess knîght

rîght

brîght

*Kərkoôbry Kirkûdbrìght

frîght

person Wrîght = correct, left rîght = maker -wrîght

*plâywrîte plâywrîght

cópyrîght

place site = see sîght

tîght

*Ile of *Wîte Îsle of Wîght

should ŏught = any åught

cf: cátch: cåught

ónslåught

drāft = drāught

fråught

any åught = should ŏught

cf. buŷ: bŏught

cf. fîght: fŏught

cf. thínk: thŏught

cf. nòne: nŏught

cf. bríng: brŏught

cf. drínk: dròught

cf. wrêak: wrŏught

overwrŏught

ít

-âte rhymes with -âit

breath bâte = catch bâit

door gâte = walk gâit

heavy wèight = linger wâit

awâit

bít

hábit

inhábit

cohábit

rábbit

hóbbit

inhíbit

prohíbit

déficit

legal lícit

illegal illícit = get elícit

édit

bándit

púndit

*åll-bê-ít albêít

decêit

concêit

fít rhymes with còunterfeít

fŏrfeít

sürfeít

Fáhrenheît

fít

befít

hít

kít

lít

admít

emít

commít

ômít

vómit

louse nít = knitting knít

verb explŏit

noun éxplŏit

quŏit

rhyming with discrêet: Tikrìt

wrít

sít

-z- vísit

-kít cïrcuit

-skít bíscuit

cóndûít

Ínûít

quít

-roôt recrûit

*froôt frûit

cf. soòt: *sût or *syût sûit

Jésûít

-syoôt pursûit

quít

wít

dímwit

outwít

côbålt

félt rhymes with déalt

hålt

målt

sålt

básalt

déalt rhymes with bélt

K- Célt

n- knélt

félt

jílt

kílt

spílt

sílt

tílt

*bílt buílt

gold gílt = guilty guílt

quílt

wílt

bôlt

cõlt

dôlt

vôlt

fåult

cúlt

môlt = môult

-z- resúlt

-ss- noun ínsult, verb insúlt

the only word ending in -mt (cf. exémpt, prómpt) is dréamt

ánt

AmE cannot cán’t = philosopher Kánt = words cánt

decánt

recánt

signíficant

ascéndant

descéndant

deféndant

adjective depéndent = person depéndant

Lént = léant

méant

-êənt míscrêant

ínfant

extrávagant

BrE *pànshàn, AmE pénchant

trénchant

élephant

triúmphant

sýcophánt

defîant

dêviant

gállant

clâimant

dŏrmant

còvenant

malígnant

benígnant

próminent rhymes with dóminant

rámpant

Grānt = grānt

flâgrant

frâgrant

mîgrant

ímmígrant

árrant

ẁarrant

érrant

áberrant

now, sea cúrrent = eat cúrrant

phéasant

pléasant

incéssant

*cwússon (French nasal -n) croissant

pâtent rhymes with blâtant

hésitant

repéntant

contéstant

resístant

cónstant

extánt

séxtant

sávant

Levánt

rélevant

sërvant

ẁant

incúmbent

smell scént = send sént = money cént

*áxent áccent

dêcent

rêcent

magníficent

send sént = money cént = smell scént

agree assént = up ascént

disagree dissént = down descént

créscent

dént

précedent

antecêdent

áxi- áccident

óxi- óccident

trîdent

strîdent

résident

président

transcéndent

person depéndant = adjective depéndent

indepéndent

indént

unlike French, which has -ant: correspóndent

ímpudent

imprûdent

j- man (abbreviation of géntleman) gént

stríngent

púngent

hard G- Belgium Ghént

-ssìənt omníscìent

obêdient

sâpient

Christian Lént = lend lént

éxcellent

repéllent

fråudulent

ópulent

cŏrpulent

cf. mean méant: suffix -ment

cemént

engâgement

mánagement

vêhement

clément

ímplement

séttlement

éxcrement

AmE´ádvertîsement, BrE -tíssm- advërtísement

endŏrsement

excîtement

pâvement

augmént

âilment

enrôlment

cómmént

gòvernment

escàrpment

reséntment

endòwment

pâyment

enjŏyment

përmanent

éminent

dóminant rhymes with próminent

përtinent

propônent

oppônent

repént

sërpent

pãrent

appárent

transpárent

dífferent

h sounded: adhêrent

h sounded: inhérent or inhêrent

h sounded: cohêrent or cohérent

réverent

irréverent

detérrent

eat cúrrant = now cúrrent

smell scént = money cént = send sént

-z- présent

-z- ómniprésent

up ascént = agree assént

down descént = disagree dissént

tént

blâtent rhymes with pâtent, which, when a noun, some pronounce pátent

cómpetent

intént

pôtent

omnípotent

inadvërtent

consístent

persístent

nón-exístent

vént

evént

invént

fërvent

fèint = unconscious, dim fâint

plâint

complâint

pâint

fâint = sham, write fèint

skínt

línt

flínt

glínt

mínt

jŏint

anŏint

pŏint

appŏint

pînt

prínt

ímprint

tínt

fónt

Vermónt

frònt

will wôn't = tend wônt

ëarnt

lëarnt

dåunt

gåunt

håunt

verb discòunt

noun díscount

vîc- vîscount

blúnt

rúnt

stúnt

gót

*éscàr-gô escargôt

Màrgo = Màrgôt

hót

lót

no nót = tie knót

boôt

hoôt

foòt

loôt

roôt

soòt

zoôt

pót

BrE *déppo dépôt, AmE *dêepo dêpôt

rót

árrow rhymes with tárôt

gold cárat = eat cárrot

párrot

tót

ápt

léapt

accépt

excépt

képt

stépped rhymes with slépt

wépt

scrípt

tránscrípt

prê-émpt

unkémpt

exémpt

prómpt

noun éxcërpt

íx- verb excërpt

interrúpt

corrúpt

Êgýpt

scrípt rhymes with crýpt

àrt

pàrt

depàrt

impàrt

stàrt

wårt

Stûart = Steŵart

stålwart

Bërt

Álbert

*Cáməmbér Cámembért

Róbert

Hûbert

cóncert

-zërt -sërt

sand désert

leave desërt

= food dessërt

avërt

subvërt

ádvërt

revërt

noun cónvërt, verb convërt

ô-: ovërt

còver, cf. côvërt

íntrovërt

éxtrovërt

verb pervërt, noun përvërt

dïrt

flïrt

squïrt

fŏrt

shŏrt

repŏrt

noun ímport

verb impŏrt

spŏrt

sŏrt

verb consŏrt

cf. cóncert: noun cónsŏrt

tŏrt

retŏrt

person Kürt = terse cürt

hürt

blürt

spürt

êast

bêast

fêast

lêast

bréast

yêast

fāst

lāst

māst

bôast

cóst, cf. côast

tôast

vāst

cf. míddle: mídst

cf. amíd: amídst

stréssed rhymes with -est

bést

íncést

*hŷíst hîghest

hôlìest

*drŷíst drîest

priêst

jést

lést

nést

Éverest

sevêrest

hard g, silent u: guést

quést

vést

wést

lôwest

ángst

cf. amòng: amòngst

râcist

*fáshist fáscist

thêist

âthêist

líst

sôshə- sôcialist

râpist

thérapist

týpist

gríst

K- Chrîst

-k- Gílchríst

ãorist

thêorist

desíst

resíst

insíst

consíst

persíst

exíst

séxist

lóbbyist

cf. whîle: whîlst

-psed, e.g. lápsed -pst

côast, cf. cóst

dusty dúst = archaic do dòst

hôst

ghôst

lóst

môst

fŏremôst

úppermôst

òutermôst

léftmôst

rîghtmôst

pôst

fïrst

thïrst

wörst

cürsed rhymes with bürst

hürst

more ses may be, and usually are, added: psst

búst

lôcust

gúst

disgúst

Åugust

júst

adjúst

lúst

rúst

trúst

cýst

ánalýst

cátalýst

trýst

more common in family names like Péttitt and Sénnett (= sénate house) than in ordinary words: -tt

ẁatt

Scotland Scót = personal name Scótt

nót = Nótt = knót = Knótt

head, joke bútt

Fómalhaut

Hádramaut

Àrgonaut

cóz- cósmonaut

ástronaut

júggernaut

however bút

cút

jút

glút

slút

nút

òut

hándòut

gòut

*rágôo ragoût

hángòut

shòut

clòut

pòut

tòut

devòut

pâyout

*ímpùt ínpùt

rút

*Bây-roôt Beirût

neŵt

nòwt

néxt

adjective séxed = text séxt

téxt

prêtéxt

cóntéxt

cān’t

shān’t

hádn’t

nêedn’t

dídn’t

*cùdənt coùldn’t

*shùdənt shoùldn’t

*wùdənt woùldn’t

àren’t

dãren’t

wëren’t

háven’t

âin’t

dôn’t

habit wônt = will wôn’t

*házzənt hásn’t

*wózzənt ẁasn’t

*dúzzənt dòesn’t

*ízzənt ísn’t

*mîtənt mìghtn’t

*åwtənt ŏughtn’t

*mússənt mústn’t