English spellings/Catalogs/Retro B

From Citizendium
Jump to navigation Jump to search


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Use in English
Alphabetical word list
Retroalphabetical list  
Common misspellings  


This page lists pronunciations of English words that end in B. The list is in retroalphabetical order, that is, alphabetically beginning with the final letter of the word (in this case B) and continuing backwards through it.

The apostrophe is treated as the last letter of the alphabet, after Z. Click on the blue "Catalogs" link below the article title for a pronunciation key.[e]


kebáb

rêháb

jáb

hijáb

láb

bláb

fláb

náb

Zèináb

Árab

cráb

gráb

táb

stáb

ébb

Dénéb

fíb

níb

búlb

*lám lámb

*lím límb

climate clîme = up clîmb

*bóm bómb

*côam cômb

-coôm cátacomb

-côam hòneycômb

*əplóm aplómb

*toôm tomb

*woôm womb

còme, húm, súm rhyme with succúmb

*dúm dúmb

*thúm thúmb

fruit plúm = plumbing plúmb

*núm númb

*crúm crúmb

Bób = bób

cób

fób

gób

jób

lób

slób

mób

handle knób = posh nób

hóbnob

*dŏrnób dŏorknob

snób

AmE *érb hërb

vërb

ŏrb

*əbzŏrb absŏrb

súburb

blürb

pertürb

distürb

dåub

cúb

dúb

húb

clúb

snúb

rúb

túb

stúb