English spellings/Catalogs/Retro I

From Citizendium
Jump to navigation Jump to search
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Use in English
Alphabetical word list
Retroalphabetical list  
Common misspellings  


This page lists pronunciations of English words that end in I. The list is in retroalphabetical order, that is, alphabetically beginning with the final letter of the word (in this case I) and continuing backwards through it.

The apostrophe is treated as the last letter of the alphabet, after Z. Click on the blue "Catalogs" link below the article title for a pronunciation key.[e]


-î or -ì

Dubaî

death dîe = colour dŷe = Diana = Wales Daî

h sounded after ng in Shanghaî

tîe = Thaî

Chénnaî

Ábu Dhābì

rábbî

álibî

lôcî

Sàùdì

nûclêî

χ khî

φ phî

*Həwîêe Hawàìì

râdìî

Fìjì

emôji

Fûji

trícky rhymes with wíkì

Míckey, etc. = Míkki

Rícky, etc. = Ríkki

skì

-skỳ = -skì

Bàli

Bengålì

Svengàli

Màli

Isrâelì

Disrâelì

raviôlì

BrE sémì *sémmy, AmE sémî

sashìmì

eat pîe = number

scámpì

girls’ names tend to end in -i or -ie, boys’ in -y: Térry = Térrì

ψ psî

hard g sound: spaghéttì

-tsy Nàzì

*paparátsy paparázzì

*jəcûzy jacûzzì