English spellings/Catalogs/Retro L

From Citizendium
Jump to navigation Jump to search
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Use in English
Alphabetical word list
Retroalphabetical list  
Common misspellings  


This page lists pronunciations of English words that end in L. The list is in retroalphabetical order, that is, alphabetically beginning with the final letter of the word (in this case L) and continuing backwards through it.

The apostrophe is treated as the last letter of the alphabet, after Z. Click on the blue "Catalogs" link below the article title for a pronunciation key.[e]


see also words ending in -le for this sound, -əl: -al

-cle = -cal

-jí mágical

-jí- lógical

mýthical

puritánical

chrónicle makes a minimal pair with cónical

hystérical

empírical

histórical

theátrical

mûsical

cf. àrticle: práctical

critical ý: hypercrítical

hypocrite ŷ: hypocrítical

idéntical

scéptical

mýstical

nåutical

quízzical

fôcal

lôcal

vôcal

Pascál

rāscal

interfere méddle = coin médal

sell péddle = bicycle pédal

rhyming with cándle, hándle: scándal

sándal

vándal

módel cf. môdal

concêal

repêal

sidêrêal

ethêrêal

arbŏrêal

squêal

vêal

revêal

lêgal

illêgal

Sénegål

rêgal

Bengål

conjugal

frûgal

Pŏrtugal

-shl artifícial

-shl superfícial

*commërshal commërcial

denîal

mênial

quadrénnial

perénnial

matêrial

trîal

terréstrìal

*cóntrovërshal controvërsial

núptial

persons Màrshall = Màrshal = officer màrshal = poet Màrtial = war màrtial

*pàrshal pàrtial

décimal

ánimal

mínimal

infinitésimal

mámmal

nŏrmal

ânal

AmE bânal, BrE banàl

canál

phenómenal

fînal

oríginal

nóminal

doctrînal

urînal

diágonal

hexágonal

rêgional

-zhənəl -sional

-shənəl -ssional and -tional

nátional

rátional

nôtional

infërnal

etërnal

extërnal

vërnal

diürnal

joürnal

noctürnal

hôle rhymes with côal

fôal

gôal

shôal

main, headteacher prínciple = basic, credo príncipal

fêral

géneral

míneral

quadriláteral

spîral

córal

*cŏral chŏral

âmóral

immóral

Wírral

neûtral

rûral

wêasel *wêasal

-zəl apprâisal

cf. véssel: hássle rhymes with vással

ántênâtal

pôstnâtal

quality méttle = iron métal

*péttle pétal

déntal

áx- accidéntal

óx- occidéntal

AmE inståll, BrE instål

ánnual

(cf. -shəl -cial) -zh(û)əl -sual

cásual

vísual

ûsual

-ch(u)əl -tual

ákch- áctual

fáctual

evéntual

belly-button nâvel = ship nâval

cf. êvil: *medì-yêvəl or *medêvəl mediêval

*Mŷcle Mîchael

Ráphâél

a common mistake is to write 'Isreal': Ísrâel

cf. tâble, stâble: capable âble = person Âbel

cf. bábble: Bâbel

tâble rhymes with lâbel

Mâbel

noun rébel

verb rebél

décibél

bîble rhymes with lîbel

cáncel

pàrcel

excél

cítadel

move sîdle = beer seîdel

môdal cf. módel

yôdel

êel

fêel

pêel

gentêel

fálafel

Tintágel

cúdgel

Nîgel

Rîgel

air ãerial = person Ãriel

Mûriel

shékel

lôcal and vôcal rhyme with yokel

pánel rhymes with chánnel

flánnel

cf. përsonal: personnél

fúnnel

rúnnel

túnnel

grápnel

shrápnel

army cölonel = nut kërnel

repél

compél

dispél

expél

appárel

scòundrel

dóggerel

máckerel

cóckerel

mòngrel

bárrel

BrE córal makes a minimal pair with qùarrel

wâstrel

késtrel

mínstrel

-zəl -sel

cf. mêasles: êasel

wêasel rhymes with diêsel

words in -éstle rhyme with véssel

Patél

mántle or, more commonly, mántel

líntel

- hotél

cf. módel: - motél

cartél

-ûle rhymes with -ûel

two dûal = fight dûel

fûel

-gél (hard g) Miguél

Sámuel

Gulliver Lémuel

-nwél Manuél

crûel

grûel

navy nâval = stomach nâvel

Ravél

unrável

trável

rével

cf. drízzle: drível

swível

hóvel

shòvel

nóvel

gróvel

jeŵel

neŵel

bòwel

dòwel

tròwel

tòwel

vòwel

píxel

TÉFL

fâil

tâil

dòvetâil

cócktâil

pônytâil

a vèil = avâil

prevâil

côdicíl, códicíl, códicil

péncil

sténcil

còuncil

cf. avâil get; valley vâle = cover vèil

AmE fulfíll, BrE fulfíl

níl

fŏil

uténsil

léntil

untíl

cávil

êvil

dévil

wêevil

cívil

ánvil

Brazíl

rhyming with words ending in -åwl: -åll

tool åwl = total åll

cry båwl = round båll

hándball

pínball

bàsketball

foòtball

cåll

fåll

håll

sháll

hurt måul = shop måll

thråll

tåll

ståll

foreståll

wåll

béll

déll

féll

héll

nútshell

péll-méll

O'Cónnell

O'Dónnell

Terréll

Burréll

séll

Rússell

téll

quéll

wéll

fíll

híll

t and h sounded separately: -thíll

ánthill

foòthill

píll

tíll

quíll

cf. dôle: dóll

*nôle knôll

cf. parrot póll, elect pôll

part rôle = along rôll

drôll

trôll

strôll

tôll

bùll

cúll

dúll

but the suffix is -fùl: fùll

city Húll = boat húll

lúll

island Múll = over múll

and void núll

anúll

pùll

hê'll

shê'll

wê'll

Î'll

ít'll

yoû'll or yoù'll or yŏu'll

thèy'll

bôwl, côal, dôle, fôal, gôal, hôle, cajôle, Kôhl, môle, knôll, ôle, pôll = pôle = Pôle, rôle = rôll, sôle, tôll, vôle all end with the sound -ôl

prôtocól

álcohól

coôl

foôl

*skoôl schoôl

poôl

spoôl

rûle rhymes with droôl

toôl

woòl

cholésteról

AmE enróll, BrE enrôl

patrôl

pétrol

cf. rôll: contrôl

párasól

-təl pístol

extôl or extól

gïrl

whïrl

twïrl

whŏrl

fürl

Popocatepétl

áxolotl

Gåul

måul

Påul

Såul

cáterwåul

Kàbul

Istanbùl

cf. word fùll suffix -fùl

hôpeful

cãreful

beaûtiful

dûtiful

noun spoônful

wònderful

stréssful

àrtful

åwful

låwful

unlåwful

jŏyful

bird fòwl = bad fòul

ghoûl

only sôle = Korea Seôul = spirit sôul

rhyming with words ending in -åll: -åwl

total åll = tool åwl

round båll = cry båwl

cråwl

scråwl

dråwl

all meanings bôwl

bird fòwl

hòwl

y as schwa: -yl

Síbyl

Chernóbyl

fînal makes a minimal pair with vînyl

Béryl

Chéryl