English spellings/Catalogs/Retro A

From Citizendium
Jump to navigation Jump to search
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Use in English
Alphabetical word list
Retroalphabetical list  
Common misspellings  


This page lists pronunciations of English words that end in A. The list is in retroalphabetical order, that is, alphabetically beginning with the final letter of the word (in this case A) and continuing backwards through it.

The apostrophe is treated as the last letter of the alphabet, after Z. Click on the blue "Catalogs" link below the article title for a pronunciation key.[e]


mostly schwa: -a

BrE barrier, drink bàr = sheep bàa

normally lower-case in English:[1] Ábba

Shêba

Cûba

Hécuba

scûba

tûba

Mónica

electrónica

Cósta Rìca

Érica

América

África

Lŏrca

excepting Nabokov's Àda: Âda

AmE cicâda; BrE cicàda

Granàda

Grenâda

Nevàda

Andrómeda

propagánda

Yû- Ugánda

agénda

referénda[2]

*îdêə idêa

azâlêa

*flê flêa

*plê plêa

-êə Crîmêa

hard G: *ghínny (cf. Gínny Virginia, soft G) coin guínêa = country Guínea

-êə ãrêa

person Chélsy, etc. = place Chélsêa

Wínchelsêa

*Swónzy Sẁansêa

Báttersêa

*nåuzêə nåusêa

ômega

Ólga

ahà

broûhàhà

Ômahà

Ruschâ

Dôhà

álpha

gèisha

Arêtha

agoraphôbìa

clóss- claustrophôbìa

alopêcia

can be palatalised to rhyme with milítia: -shə: AmE usually -ìcia, BrE usually -ícia

cf. palatalised version Alìsha: Alícia

Galícia, Galìcia

Patrícia

Garcìa

cf. palatalised version Màrsha: Màrcia

neurálgia

Slovákia

Chékəsləv- Czechoslovákia

regâlia

memorabília

p(a)edophília

juvenília

Brazília

camêllia

cf. acádemy: acadêmia

Bohêmia

Albânia

mânia

România

Tanzanìa

Armênia

*skítzô-frêniə schizophrênia

Slovênia

insómnia

Wó- Wallônia

ària

malãria

Bavãria

Alexāndria

Î- Ibêria

Lî- Libêria

Sî- Sibêria

Nî- Nigêria

Algêria

wistêria rhymes with hystêria

pìts- pizzerìa

plural of empŏrium: empŏria

Victŏria

Pretŏria

trattorìa

mostly -zhə -sia

*Âyshə or *Âyzhə Âsia

neoplâsia

euthanâsia

Melanêsia

amnêsia

Indonêsia

Micronêsia

Polynêsia

*Toô-nìzhə AmE; BrE Chû-nízìə Tunisia

BrE *présha préssure ends like *Rúsha Rússia

Maláysia

mostly -shə -tia

*Crôw-âyshə Croâtia

-tìə Ossétia

Patrícia rhymes with milítia

inërtia

vîa

Yugoslàvia

Belgrâvia

Morâvia

asphýxia

trŏika

cf. Kuàla Lùmpur: koàla

Kampàla

Mandéla

-zwâyla Venezuèla

favéla

vuvuzéla

umbrélla

Cinderélla

cedílla

vanílla

sásp- or sàsp- sarsaparílla

gorílla

Támla

parábola

tombôla

côla

góndola

Angôla

Lôla

Zôla

gorgonzôla

nébula

Drácula

scrófula

scápula

*pé-nínssyələ península

spátula

Alabáma

Obàma

Bahàma

Manàma

or -mə Pánamà

dràma

panoràma

Futuràma

grándmà

anáthema

or -mə cínemà

enígma

sígma

stígma

zeûgma

drák- dráchma

words ending in -shìma and -shìta have the ì virtually silent ("devoiced", "whispered") in Japanese, but many anglophones stress it: Hiróshima/Hiroshìma, Fukùshima or Fukushìma: -shima

gámma

Émma

lémma

dilémma

cómma

côma

diplôma

melanôma

carcinôma

tråuma

dîe- Diána

-dêe- Indiána

Edwardiāna

Victoriāna

*Loû-êasy-Ánna Louisiána

banāna

Fontāna

Montána

-wàna iguàna

-iuwàna marijuàna

-iuwàna Tijuàna

nêar- nirvàna

Guyāna

Medìna

vagîna

Regîna

Chîna

Carolîna

Paulîna

retsìna

Tìna

rétina

K- (also Cr-) Christìna

Polyánna

hénna

anténna

tûna

bôa

Nôah rhymes with Gôa

môa

grándpà

Záppa

káppa forms a minimal pair with cúppa

spà

marinàra

brà

AmE éra, BrE êra

riviéra

cordilléra

*kóllərə chólera

cf. Ôprah: ópera

Vêra

urêthra

Dŏra

Pandŏra

Thŏra

Låura *Lǒra

Flŏra

Nŏra

Andŏrra AmE; BrE Andórra

Sumàtra

Sinàtra

ork- ŏrchestra

*ŏra åura

Dŏra rhymes with Låura

stigmàta

BrE strâighter ≈ AmE strâta; BrE stràta

táffeta

excrêta

see -shima above: -shita

Lolìta

*î-yôtə iôta

fiésta

siésta

Henriétta

-wə Manágua

-yûə or -wə Nicarágua

Navratilôva, Sharapôva, etc.: Slavonic feminine surnames, regardless of native pronunciation, in English usually -ôva

nôva

schwà

Îowa

fátwà

often *Líbìya Líbya

Kénya

sŏya

Gàza

plàza

*pêetsa pìzza

cadénza

optional apostrophe: -nà Sána'a

References

  1. As exemplified by this BBC publication. BBC News, 23 October 2005. Retrieved 1 August 2007.
  2. Plural of referéndum; for more words like this, see English irregular nouns.